تعرفه خطوط و مکالمه پیش شماره 9102

تعرفه شماره های 9102 صبانت

نکته 1 :هزینه ی هر کانال، یکبار و در زمان راه اندازی دریافت می گردد.
نکته 2 :هزینه ی آبونمان هر کانال بصورت 12 ماه محاسبه شده و در ابتدای دوره دریافت می گردد.

با توجه به شماره انتخابی شما قیمت ها متفاوت است شماره مورد نظر خود را با توجه به دسته بندی زیر بررسی کنید و استعلام بگیرید در صورت آزاد بودن سرویس تحویل خواهد شد

نام طرحنمونه ی خطوطقیمتسفارش دهید
عادی 91025971 + کد استان 200 هزار تومانسفارش
برنزی 91025190 + کد استان 500 هزار تومانسفارش
نقره ای 91025990 + کد استان 1 میلیون تومانسفارش
طلایی 91025060 + کد استان2.5 میلیون تومانسفارش
الماس 91025050 + کد استان 5 میلیون تومانسفارش

بعد از انتخاب شماره، خط درخواستی شما مورد استعالم واقع می شود و در صورت در دسترس بودن در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت هر کانال یا مکالمه همزمان 9102

تعداد تماس تلفنی همزمان (کانال)قیمت
5چهارصد و پنجاه هزار تومان
10نهصد هزار تومان
20یک میلیون و هشتصد هزار تومان
30سه میلیون و ششصد هزار تومان

تعرفه ی مکالمه شماره های 9102

مکالمه تعرفه ی هر دقیقه به تومان
ثابت به ثابت داخل استان3.9
ثابت به ثابت بین استانی29.9
تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه40
درون شبکه2
ثابت به بین الملل بنا بر هر کشور متفاوت می باشد