تعرفه خطوط و مکالمه پیش شماره 9100

تعرفه شماره های 9100 شاتل

نکته 1 :هزینه ی هر کانال، یکبار و در زمان راه اندازی دریافت می گردد.
نکته 2 :هزینه ی آبونمان هر کانال بصورت 12 ماه محاسبه شده و در ابتدای دوره دریافت می گردد.

با توجه به شماره انتخابی شما قیمت ها متفاوت است شماره مورد نظر خود را با توجه به دسته بندی زیر بررسی کنید و استعلام بگیرید در صورت آزاد بودن سرویس تحویل خواهد شد

نام طرحنمونه ی خطوطقیمت
عادی 91005971 + کد استان 200 هزار تومان
برنزی 91005190 + کد استان 500 هزار تومان
نقره ای 91005990 + کد استان 1 میلیون تومان
طلایی 91005060 + کد استان2.5 میلیون تومان
الماس 91005050 + کد استان 5 میلیون تومان

بعد از انتخاب شماره، خط درخواستی شما مورد استعالم واقع می شود و در صورت در دسترس بودن در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت هر کانال (مکالمه همزمان 9100)

تعداد تماس تلفنی همزمان (کانال)قیمت
5چهارصد و پنجاه هزار تومان
10نهصد هزار تومان
20یک میلیون و هشتصد هزار تومان
30سه میلیون و ششصد هزار تومان

تعرفه ی مکالمه شماره های 9100

مکالمه تعرفه ی هر دقیقه به تومان
ثابت به ثابت داخل استان4
ثابت به ثابت بین استانی30
تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه57
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل داخل استانی4
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل بین استانی30
تعرفه‌ی مکالمات بین الملل تلفن ثابتبنا بر هر کشور متفاوت می باشد