محدودیت زمان مکالمه در ایزابل روی داخلی ها و ترانک Tag