قوانین و مقررات

خلاصه قوانین و مقرارات جوان تل

تمامی تبعات موضوع اعم از قانونی ، حقوقی و مالی بر عهده مالک خط است و باید پاسخ گوی مراجع ذیربط باشد.

الزاما قبل از خرید یکبار سرویس تست را تهیه نمایید. به دستور پلیس فتا امکان عودت مبلغ بعد از خرید وجود ندارد.

مالکیت خطوط توسط سامانه شاهکار به دارنده مدارک مالکیتی اعلام و با شماره همراه ایشان استعلام خرید انجام میشود.

مسئولیت هرگونه اقدام به فعالیت این سرویس اعم از Termination و یا Mobility بر عهده دارنده خط است و در صورت گزارش نهاد های ذی صلاح امکان قطع سرویس به صورت یکطرفه وجود دارد.

در حال بروز رسانی قوانین و مقررات جوان تل هستیم

واحد امور حقوقی جوان تل